KOMUNIKAT – REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA 2021

Szanowni Rodzice!

Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępna będzie od dnia 12  kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu się  na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News albo bezpośrednio w przedszkolu gdzie zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Potwierdzenia woli-Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail aanyz@sp-siercza.pl .

Wzór „Deklaracji” dostępny jest na stronie  internetowej przedszkola.

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 12 do 14 kwietnia br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 15 kwietnia br. od godz. 12.00.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły, w terminach określonych Zarządzeniem nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17 lutego 2021 r. o zmianie zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy aanyz@sp-siercza.pl lub telefoniczny pod numerem 662-274-682.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status