Regulamin

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy to placówka wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dla usprawnienia naszej pracy oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 1. Odziały przedszkolne czynne są cały rok za wyjątkiem jednego miesiąca w okresie przerwy wakacyjnej na przemian lipiec lub sierpień.
 2. Oddziały przedszkolne są czynne w godzinach 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Dziecko należy przyprowadzać między godziną 6.00, a godziną 8.45.
 4. Rekrutację do oddziałów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Komisja rekrutacyjna działa w oparciu o regulamin rekrutacji.
 5. W ciągu roku przyjmuje się dzieci bez powoływania komisji rekrutacyjnej, jeśli liczba dzieci w oddziałach mieści się w normie dopuszczalnej przepisami prawa oświatowego oraz możliwościami lokalowymi i organizacyjnymi  oddziałów przedszkolnych. Należy złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w godzinach pracy sekretariatu.
 6. Podstawowa jednostka organizacyjna – to oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 7. W oddziałach przedszkolnych tworzy się oddziały integracyjne zgodnie z odrębnymi przepisami. Nabór dzieci do oddziałów integracyjnych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji.
 8. Do  oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność oraz dzieci pełnosprawne, którym rodzice zaznaczyli w karcie zapisu do przedszkola, ze wyrażają zgodę na taką formę edukacji swojego dziecka.
 9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, w oddziale integracyjnym 20.
 10. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 11. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00.
 12. Osoby przyprowadzające dziecko do oddziałów przedszkolnych zobowiązane są:
 • Osobiście przekazać dziecko woźnej oddziałowej, pomocy nauczyciela lub nauczycielowi odbierającemu dziecko w drzwiach przedszkolnych.
 1. Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych w czasie ustalonych godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 2. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez odziały przedszkolne w czasie ponad 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy ustala Rada Gminy.
 3. Opłaty za wszystkie płatne świadczenia wnoszone są do dnia 7 każdego miesiąca przelewem na konto bankowe.
 4. Nauczyciel sprawuje opiekę nad całą grupą. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w sali, na życzenie rodziców, kiedy pozostała grupa dzieci idzie na powietrze.
 5. Zajęcia dodatkowe organizowane w oddziałach przedszkolnych są bezpłatne.
 6. Odziały przedszkolne organizują naukę religii. Uczęszczanie na religię jest dobrowolne i nieodpłatne. Rodzic winien na piśmie wyrazić zgodę na udział dziecka w tych że zajęciach.
 7. W oddziałach przedszkolnych organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w oddziałach przedszkolnych zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych i z  oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni), na nich spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.
 11. Istnieje obowiązek noszenia przez dzieci kamizelek odblaskowych.
 12. Dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie.
 13. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez współmałżonka/kę winno być poświadczone właściwych dokumentem sądowym.
 14. Nie odebranie dziecka do godziny 17.00 może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
 15. Do oddziałów przedszkolnych może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego i nie przyjąć dziecka do przedszkola.
 16. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 17. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie.
 18. O fakcie złego samopoczucia dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców.
 19. Każde dziecko obowiązkowo powinno być zaopatrzone w zmienne obuwie /pantofle bez sznurówek, zapinane/ oraz worek  z ubraniami na zmianę. Dzieci zostające na leżakowaniu dodatkowo powinny przynieść poduszkę i koc.
 20. Ubezpieczenie dziecka NW nie jest obowiązkowe.
 21. Oddziały przedszkolne nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy/zabawki przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 22. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach i imprezach organizowanych w oddziałach przedszkolnych, czytać ogłoszenia i komunikaty zamieszczane na tablicy ogłoszeń, jak również zadbać o właściwą współpracę z nauczycielem, w celu ujednolicenia oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego na dziecko.
 23. W godzinach pracy przedszkola 6.00 – 17.00 na terenie placu zabaw mogą przebywać dzieci wyłącznie pod opieką wychowawców przedszkolnych.
 24. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
 • nie wywiązywania się rodziców z opłat uchwalonych przez Radę Gminy w terminie ustalonym na dzień 7 każdego miesiąca,
 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 30 dni,
 • pozostawiania dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
 1. Informacje o rezygnacji dziecka z oddziałów przedszkolnych należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczenia odpłatności za przedszkole.
 2. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola /zapytania, projekty, zażalenia, propozycje/ powinny być zgłaszane do nauczycielek lub dyrektora placówki.

Regulamin oddziałów przedszkolnych wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go, stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status