Sposoby płatności

Płatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym należy dokonać do 7 dnia każdego miesiąca*

Dane do przelewu:

na nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

W treści należy wpisać: nazwisko i imię dziecka oraz kwotę za czesne i za żywienie.

* W przypadku nie terminowej wpłaty naliczane będą odsetki, egzekucja należności odbywać będzie się w oparciu o przepisy art.66 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm) tz. zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.