Organizacja dnia – grupa dzieci 5,6-letnich

6:00 – 8:00 –  zabawy dowolne w grupie łączonej – w grupie I (sala Franklinów)


Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.00 – 8.40 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry edukacyjne (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci.

8.40 – 8.50 – Ćwiczenia ruchowe.

8.50 – 9.00 – Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.20 – Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.20 – 9.30 – Czynności samoobsługowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.30 – 10.30 – Zajęcia dydaktyczne z całą grupą lub w zespołach wg. planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami.

10.30-11.45 – Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka. Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali. Powrót do przedszkola – samodzielne rozbieranie i chowanie ubrania

11.45 – 12.00 – Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 – Obiad– prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole.

12.30 – 13.00 – Czynności sanitarno-higieniczne, profilaktyka prozdrowotna: mycie zębów, relaks poobiedni, słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksującej.


13.00 – 14.30 – Zabawy grupowe, swobodne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne z dziećmi.

14.30 – 15.00 – Podwieczorek.

15.00 – 17.00 – Zabawy ruchowe, tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech dziecka, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne i tematyczne wg zainteresowań dzieci.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status