PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy 

z dnia 14 maja 2020r. 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY 

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy, kontrahentów oraz 

rodziców, wychowanków w trakcie trwania epidemii COVID-19, 

2. Celem procedury jest: 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19, 

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem 

w domu, podjęcia pracy zawodowej (pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W następnej 

kolejności zapewnia się opiekę dzieciom rodziców, którzy muszą podjąć pracę zawodową. 

Pozostali rodzice, którzy chcą skorzystać z zapewnienia opieki powinni ten fakt zgłosić 

dyrektorowi przedszkola z 3-dniowym wyprzedzeniem czasowym. Dyrektor zapewnia opiekę 

w miarę możliwości przedszkola, 

3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, 

jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie 

wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19. 

4. Rodzic decydujący się na powierzenie dziecka pod opiekę Oddziałów Przedszkolnych w okresie 

epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć formularz wraz z oświadczeniem, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury. 

5. Rodzic, którego dziecko zostanie zakwalifikowane do korzystania z zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych składa deklarację, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury. 

6. Wprowadza się ograniczenie wstępu dla kontrahentów i dostawców. Realizacja dostaw odbywa 

się w sposób bezpieczny wyłącznie do wyznaczonych miejsc w przedszkolu, bez kontaktu między 

pracownikami, a dostawcami. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP 

1. W przedszkolu obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe nie wykazujące objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego (wyklucza się 

przyprowadzanie dzieci przez rodziców jeżeli w domu przebywa osoba poddana kwarantannie lub 

izolacji oraz dziecko/rodzic, które miało kontakt z osobą zarażoną COVID-19) lub objawów 

choroby zakaźnej zasadna jest odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola. 

3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może przebywać do 12 dzieci, 

jednak w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę 

dzieci jednak nie więcej niż 2 dzieci. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości 

organizacyjnych ci sami opiekunowie. 

4. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez różne godziny przyjmowania grup, różne godziny 

zabaw na placu przedszkolnym. 

5. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

każde dziecko oraz przestrzeń dla opiekuna nie może być mniejsza niż 4 m2 na każdego opiekuna. 

6. Przedszkole uruchamia taką ilość grup oraz przyjmuje taką liczbę dzieci, jaką liczbą 

nauczycieli/pomocy nauczyciela/woźnych oddziałowych i powierzchnią poszczególnych sal 

dysponuje. Dyrektor uruchamiając grupę musi zapewnić warunki określone w wytycznych 

i niniejszej procedury. 

7. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej 

w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. W przypadku braku 

możliwości w szczególności zapewnienia opiekunów, lub innych istotnych okoliczności dyrektor 

może zawiesić działanie przedszkola za zgodą organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami na czas określony do czasu ustąpienia przyczyn zawieszenia. 

8. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz jednorazowych 

rękawiczek. 

9. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są wszystkie zabawki, przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku wykorzystywania przedmiotów 

i sprzętów wykorzystywanych do zajęć należy je czyścić i dezynfekować. 

10. Zakazuje się przynoszenia z domu do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów. 

11. Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w przypadku 

obecności dzieci (poprzez uchylenie okien). 

12. Dzieci przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe. 

13. Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, pomiar taki będzie 

wykonywany przy przyjściu dziecka do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Prawidłowa temperatura ciała 

wynosi do 36,9 stopni Celsjusza. Termometr po użyciu podlega dezynfekcji, w przypadku 

termometru innego niż dotykowy każdorazowo po użyciu. Z temperaturą wyższą nie przyjmuje się 

dziecka pod opiekę, a w przypadku pomiaru temperatury ciała w związku z niepokojącymi 

objawami chorobowymi niezwłocznie informuje się rodzica. Upoważnienie dla pracownika 

do przetwarzania w/w danych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury. 

14. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. Dodatkowo w tej strefie 

znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące 

do Przedszkola. Powyższe powinno być dopilnowane przez pracownika otwierającego drzwi 

do przedszkola, chyba że rodzice zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos. 

15. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci wchodzą do / z przedszkola 

z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m. Rodzice / opiekunowie 

przyprowadzający / odbierający dzieci wchodzą wyłącznie do części wspólnej (przedsionka 

przedszkola gdzie znajduje się czytnik pobytu dziecka w przedszkolu) za zachowaniem zasady 

1 rodzic z dzieckiem lub w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. W przypadku 

wypełnienia się części wspólnej rodziców i dzieci zachowując w/w normy bezpieczeństwa – 

pozostali oczekują na wejście przed budynkiem przedszkola z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu bezpieczeństwa. W przypadku przebywania w części wspólnej więcej niż jednego rodzica 

z dzieckiem należy stosować osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk. 

16. Zakazuje się wchodzenia rodzica / opiekuna przeprowadzającego / odbierającego do korytarzy 

i sal, w czasie pozostawiania i odbierania dziecka. 

17. Kontakt odbywa się w formie e-mail lub telefonicznej. 

18. Przed wejściem do sali zabaw pracownik przedszkola udaje się z dzieckiem do łazienki w celu 

umycia rąk. 

19. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny – regularna dezynfekcja 

lub czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń. Nie udostępnia się dzieciom ruchomego sprzętu 

rekreacyjnego. Urządzenia na placu zabaw, z których nie mogą korzystać dzieci wyłącza się 

z użytkowania poprzez oznakowanie taśmą. 

20. Zakazuje się wychodzenia z dziećmi poza teren przedszkola. Na czas wprowadzenia 

w/w procedur rezygnuje się z kącików relaksacyjnych, codziennego mycia zębów 

oraz leżakowania. 

21. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka niezwłocznie należy powiadomić 

rodziców w celu pilnego odebrania dziecka. 

22. W przedszkolu zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania dziecka 

w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny (maski, 

rękawiczki, płyn do dezynfekcji). W pomieszczeniu zapewnia się minimum 2 m. odległości 

od innych osób. 

23. W przedszkolu dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane 

w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, 

dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek – 

zestaw załączników stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 

24. Przedszkole wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu 

(minimum 60%). W kuchni i na stolikach przeznaczonych do spożywania posiłków stosuje 

się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii. 

25. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

26. W przedszkolu pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, 

ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 

27. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach 

(m.in. zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych 

(deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym w pomieszczeniach 

spożywania posiłków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej procedury. 

28. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego – dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 

29. Dostawca cateringu wydaje posiłki w pojemnikach każdorazowo odkażanych właściwymi 

środkami. Naczynia i sztućce dostawca posiłków myje w zmywarce z dodatkiem detergentu 

i wyparza w temperaturze minimum 60o C. 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

1. Do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do samoobserwacji 

i profilaktycznego pomiaru temperatury każdego dnia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku 

podwyższonej temperatury lub innych objawów chorobowych należy pozostać w domu 

i skorzystać z teleporady medycznej lub skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym lub w razie zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe wskazując 

na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2. 

2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać 

w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem. 

3. Każdy pracownik wchodząc do budynku przedszkola dezynfekuje ręce. 

4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki. 

5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza wyznaczonego na 

odpady po dezynfekcji. 

6. Pracownicy przedszkola sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć opiekuńczo 

– wychowawczych z dziećmi wykonują w maseczce ewentualnie w przyłbicy – nie ma nakazu. 

7. Do przedszkola pracownicy przedszkola wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym – 

pomiar temperatury. 

8. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi, podczas pracy pozostają w strefie kuchennej. 

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej odkażają ręce płynem do dezynfekcji 

rąk. 

10. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po przedszkolu – zobowiązani są 

również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni przedszkola wynoszącego min. 

1,5 m. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy przedszkola poruszają się w wyznaczonych przez 

dyrektora strefach. 

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, między innymi 

w szczególności: 

a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu w okresie 

epidemii – na poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

b) systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z przedszkolnego placu zabaw, umiejętnego zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust. 

c) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren przedszkolny – w tym samym czasie 

z przedszkolnego placu zabaw korzysta jedna grupa. 

d) sprawują opiekę. 

e) organizują zabawy, które nie powodują bliskiego kontaktu z rówieśnikiem. 

f) zawiadamia telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka. 

12. Personel obsługi – pomoc nauczyciela/woźne oddziałowe: 

a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

b) wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę, 

c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości ciągów komunikacyjnych, 

d) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników – klamki, włączniki światła, 

uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne, 

e) asystuje dziecku w łazience, toalecie podczas wykonywania czynności higienicznych oraz 

dezynfekuje urządzenia sanitarne po każdym dziecku. 

f) wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w przedszkolu zaistnieją objawy wskazujące na 

zakażenie koronawirusem do wyznaczonego pomieszczenia, zakłada odzież ochronną, maskę oraz 

rękawiczki. 

14. Pracownicy kuchni oraz intendent: 

a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia. 

b) zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

c) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza 

kuchennego, zmywalni. 

d) intendent/pracownik firmy cateringowej wydający posiłki dba o bezpieczny i higieniczny odbiór 

zamówień od dostawców – dostawca nie wchodzi na teren przedszkola. 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

1. Stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie epidemii COVID-19. 

2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

3. Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub w izolacji. 

4. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Jeżeli dziecko ma uczulenie objawiające się katarem, kaszlem i kichaniem to będzie przyjęte 

do oddziałów przedszkolnych po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza. 

6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziałów przedszkolnych w zadeklarowanych przez 

rodzica godzinach. 

7. Ze względów organizacyjnych i epidemiologicznych dzieci muszą być przyprowadzone 

do przedszkola najpóźniej do godziny 8.45. 

8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów. 

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji. 

12. Na terenie przedszkola pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący 

minimum 2 metry. 

13. Zdejmują dziecku w przedsionku przedszkola maseczkę i zabierają ją ze sobą (zabrania się 

pozostawiania maseczek w szatni). Odbijają kartę pobytu dziecka w przedszkolu. 

14. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji 

o dziecku. 

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM 

1. Jeśli podczas przyjęcia dziecko przejawia objawy chorobowe, nie zostaje dopuszczone 

do udziału w zajęciach, zaś rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka do domu, pracownik 

przedszkola instruuje rodzica o konieczności zasięgnięcia porady medycznej. 

2. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, iż przyprowadzone dziecko albo 

rodzic/opiekun przejawia objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy: 

– zidentyfikować dane osobowe dziecka lub rodzica/opiekuna, 

– wstrzymać dalsze przyjmowanie dzieci do przedszkola, 

– odseparować przyjęte wcześniej dzieci pod opieką nauczycieli w salach dydaktycznych, 

– poinformować służby sanitarne i postępować zgodnie z ich zaleceniami, 

– w razie podejrzenia zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe wskazując 

na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2. 

3. Jeśli podczas pobytu w przedszkolu dziecko (lub dzieci) przejawia objawy chorobowe takie jak: 

podwyższona temperatura (powyżej 37 oC – dzieciom profilaktycznie dokonuje się pomiaru 

temperatury w ciągu dnia), kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy: 

– odizolować dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu izolatorium (w tym zaopatrzenie dziecka, 

które ukończyło 4 rok życia w jednorazową maseczkę), zapewniając mu opiekę osoby dorosłej 

i stosując przy tym środki ochrony osobistej (fartuch, kombinezon, osłona twarzy), 

– dokonać pomiaru temperatury u dziecka, 

– poinformować służby sanitarne i postępować zgodnie z ich zaleceniami, 

– w razie podejrzenia zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe wskazując 

na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2, 

– poinformować rodziców dzieci przebywających w przedszkolu o konieczności wcześniejszego 

odebrania dziecka (telefonicznie, e-mailowo), o konieczności obserwacji dziecka i skorzystania 

z teleporady medycznej. 

4. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia podczas przyjęcia lub pobytu dziecka 

w przedszkolu, iż dziecko albo rodzic/opiekun przejawia objawy zakażenia wirusem SARS-CoV- 

2, należy poinformować o sytuacji organ prowadzący. 

5. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u dziecka, odizolowania 

dziecka od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną i stosuje się do dalszych 

wytycznych – w razie złego stanu dziecka (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112. 

6. Wicedyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika dyrektora oraz stację sanitarno 

– epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych – w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 

lub 112. 

7. Wicedyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji 

kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – 

epidemiologicznej. 

8. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się dezynfekcji przez służby 

sanitarne. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego zarządzenia w tym 

zakresie. 

2. Procedura obowiązuje do odwołania. 

3. Procedura zostanie uruchomiona przez dyrektora z chwilą, gdy organ prowadzący: 

a) zapewni środki dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania przedszkola. 

b) zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony, termometr bezdotykowy. 

4. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej