INFORMACJA DYŻUR WAKACYJNY – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Drodzy Rodzice  

Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. oddział przedszkolny pełni dyżur wakacyjny. W dalszym ciągu obowiązują procedury i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowej organizacji opieki w przedszkolach. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami przyjęć zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola.

Zasady przyjmowania dzieci na wolne miejsca

w okresie 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

do Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

  1. Na dyżur wakacyjny w sierpniu 2020 r. są przyjmowane tylko dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.
  2. W dniach 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zapewnieniu dzieciom opieki przedszkolnej mają rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej (w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W następnej kolejności zapewnia się opiekę dzieciom rodziców, którzy muszą podjąć pracę zawodową.
  3. Dyrektor zapewnia opiekę w miarę  możliwości organizacyjnych przedszkola.
  4. Liczba dzieci obecnych w grupie w danym dniu nie może przekroczyć 16, a powierzchnia przypadająca na dziecko/pracownika do 3 m2 minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w danym oddziale może być zwiększona o 2. Ustala się maksymalną liczbę dwóch grup, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne.
  5. Deklaracje odnośnie przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny składają rodzice od dnia 17 czerwca do 24 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły lub drogą mailową skan dokumentów na adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@sp-siercza.pl

Dokument do pobrania na stronie internetowej oddziałów przedszkolnych.

  1. W przypadku podjęcia decyzji o zgłoszeniu dziecka na dyżur wakacyjny należy podać w deklaracji dokładne daty oraz godziny pobytu dziecka w oddziale.
  2. Jeżeli rodzic zrezygnuje z opieki nad dzieckiem przez oddziały przedszkolne, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrektora w terminie nie krótszym niż 3 dni przed okresem nieobecności.
  3. W przypadku wolnego miejsca, rodzice którzy złożyli deklaracje a dziecko nie zostało przyjęte będą informowani o możliwości skorzystania z opieki podczas dyżuru wakacyjnego.
  4. Każdy rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w oddziałach przedszkolnych podczas trwania pandemii oraz podpisania i dostarczenia wymaganych oświadczeń.